1571_large
WHITEPAPER INVESTERINGSANALYSE

Auteur: Martijn Houben, Wolter Odding, Thomas Chaulet
Co-auteur: Frank Vermeij, Maarten van ’t Hek, Dennis Jansen

April 2020

Van onrendabele top, bedrijfswaarde en levensduurverlenging naar IRR, marktwaarde en beleidswaarde. De afgelopen jaren is een investeringsbeslissing voor een corporatie er wezenlijk anders uit gaan zien. Gecombineerd met de sterk gestegen bouwkosten en toegenomen verhuurdersheffing is het tegenwoordig uitdagend om tot een goede investeringsanalyse te komen.

Een goed investeringsbesluit is uitlegbaar, transparant, reproduceerbaar, rekenkundig correct en bij voorkeur extern gevalideerd. In deze whitepaper Investeringsanalyse lees je hoe je dit tot stand kan brengen.


b3a2161e251044c5dded9e572ab06a63_f9064
HISTORISCHE BINNENSTEDEN OP WAARDE GESCHAT

September 2013

Auteur: W. Odding Msc

Scriptie in het kader van afstuderen Master of Science in Real Estate aan de Rijksuniversiteit Groningen. Scriptiebegeleider: Prof. dr. E.F. Nozeman, Rijksuniversiteit Groningen. Deze thesis onderzoekt welke verschillen, met name in woningwaarde, bestaan tussen historische en niet-historische binnensteden. Uit dit kwantitatieve onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een historische binnenstad een sterk positief effect heeft op de waarde van residentieel vastgoed. Dit effect neemt af naarmate de afstand tot de binnenstad toeneemt. Dit onderzoek heeft de tweede plaats van de WoON-scriptieprijs, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, behaald.


DE WAARDE VAN DE BINNENSTEDELIJKE OMGEVING

Auteur: drs. M.M.L. Houben MSRE RT
Scriptie in het kader van afstuderen Master of Science in Real Estate (MSRE) aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).
Scriptiebegeleider: Prof. dr. H.F.L. de Groot, VU A’dam

Dit onderzoek zoomt in op de ruimtelijke heterogeniteit en toont aan dat de grondwaarde binnen één gemeente een enorme spreiding laat zien wanneer de grondwaarde per vierkante meter in het centrum van de stad wordt beschouwd. Door een reeds bestaande methodiek voor het scheiden van grond en opstal toe te passen op gestapelde bouw wordt inzicht verkregen in de enorme toename van het grondwaardesurplus op locaties met een verdichting van de bebouwing. Dit geldt niet alleen voor de grondwaarde per vierkante meter perceel bij verticale verdichting. Ook de grondwaarde per vierkante meter bruto vloeroppervlakte is in het centrum van de stad aanmerkelijk hoger dan daarbuiten. Dit geeft te denken over de hoogte en steilheid van de grondwaarde gradiënt in wereldsteden als Londen of New York. Lees hier de scriptie.
De scriptie is genomineerd voor de ASRE-scriptieprijs. Uitreiking medio 2017


b3a2161e251044c5dded9e572ab06a63_f9064
INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN

Maart 2015

Auteur: Peter Vlek
Co-auteur: Ton van Oosterhout, Wim Rust, Sake van den Berg, Thomas Chaulet
Uitgever: SPRYG Real Estate Academy
ISBN/EAN 978-90-820644-2-1

Dit boek is speciaal geschreven voor vastgoedprofessionals en bestaat uit 2 delen. Deel 1 biedt de noodzakelijke theoretische financiële kennis van het totale vastgoedproces: van grondexploitatie tot en met gebruiksfase. Deel 2 vormt de brug tussen de financiële theorie en de vastgoedpraktijk. Daartoe worden 50 uiteenlopende praktijkvraagstukken van diverse moeilijkheidsgraden gepresenteerd en uitgewerkt. Dit alles maakt het boek zeer geschikt als lesmateriaal voor opleidingen en cursussen, evenals voor zelfstudie. Inclusief USB met vragen en uitwerkingen.


1571_large
GEBOUWEN BEWEGEN | DE WINST VAN DUURZAME KANTOORRENOVATIE

Mei 2012

Auteur: Marcel van Miert, Peter Verburgt, Paul de Ruiter
Co-auteur: Thomas Chaulet, Angela Sondervan, Peter Mensinga
Uitgever: Drukkerij Ando bv
ISBN/EAN 978-94-6104-024-4

Bewust omgaan met energie is een actueel maatschappelijk thema. Bovendien is het van belang om bestaande gebouwen op allerlei manieren aantrekkelijk(er) te maken voor de voor gebruikers en eigenaren. Daarbij gaat het om thema’s als gezondheid, herkenbaarheid, imago, kostenaspecten, productiviteit, kennisontwikkeling. Gezien de huidige situatie op de vastgoedmarkt, ligt er een enorme uitdaging om betere en gezondere gebouwen te realiseren. De menselijke factor wordt steeds belangrijker in onze kenniseconomie, en is bepalend voor het rendement van een gebouw.